Brugerbetingelser

Brugerbetingelser for Onlime.dk. Senest revideret: Februar 2022

Virksomhedsoplysninger:
Rauff & Ditlev I/S (”Onlime” og/eller ”vi”) CVR-nr. 34633215
Jernbanegade 57
5500 Middelfart
E-mail: kundeservice@onlime.dk

1. ONLIME.DK
1.1. Onlime.dk (”Hjemmesiden”) ejes og drives af Onlime, der tilbyder cloud-baseret opbevaringservice (“Tjenesten”), som giver mulighed for at gemme, sikkerhedskopiere, synkronisere og dele filer via internettet.
1.2. Onlime leverer Tjenesten til både forbrugere og erhvervsdrivende (samlet ”Kunden” og/eller ”du”). Kunden skal i enhver henseende betragtes som en erhvervsdrivende, medmindre lovgivningen eksplicit fastslår andet.
1.3. Brug af Tjenesten kræver, at Kunden opretter en konto på Hjemmesiden, jf. pkt. 3. Tjenesten kan udvides ved køb af et abonnement, jf. pkt. 4.

2. INTRODUKTION TIL BRUGERBETINGELSERNE
2.1. Disse Brugerbetingelser (”Brugerbetingelserne”) gælder for enhver bestilling af, køb af, modtagelse af, brug af og aftale om Tjenesten.
2.2. Vi tager forbehold for at ændre Brugerbetingelserne. Det er Onlimes til enhver tid gældende Brugerbetingelser, som finder anvendelse for Onlimes levering af Tjenesten og Kundens brug heraf. Vi kan uden varsel foretage uvæsentlige ændringer af Brugerbetingelser, hvorved forstås ændringer, der ikke eller alene i uvæsentligt omfang forringer dine rettigheder og/eller vilkår. Vi kan med et skriftligt varsel på 30 dage foretage andre ændringer af Brugerbetingelserne, og du har i dette tilfælde en ret til at opsige Tjenesten med virkning pr. dagen for ændringens ikrafttræden.

3. KONTO
3.1. Brug af Tjenesten kræver oprettelse af en konto på Hjemmesiden. Ved oprettelse af en konto skal du indtaste e-mailadresse og et kodeord.
3.2. Ved oprettelsen er din konto automatisk en Gratis Konto, der er omfattet af vilkårene under pkt. 3.5. Du kan opgradere din konto ved at købe et abonnement i henhold til vilkårene under pkt. 4.
3.3. Medmindre andet er skriftligt aftalt, er kontoen personlig og må ikke deles med tredjemand. Du er selv ansvarlig for at beskytte adgangskoden til din konto.
3.4. Du skal straks underrette Onlime på kundeservice@onlime.dk, hvis du registrerer eller mistænker nogen form for ulovlig adgang eller aktivitet på din konto.
3.5. Gratis Konto
3.5.1. Med en Gratis Konto leveres Tjenesten med en begrænset online lagerkapacitet og med adgang til de funktioner, der fremgår på Hjemmesiden. Uanset pkt. 2.2, kan vi til enhver tid tilføje og/eller ændre vilkår for en Gratis Konto uden varsel, og uden du har ret til kompensation.
3.5.2. Onlime er berettiget til at vise annoncer, herunder tredjemandsannoncer, på Hjemmesiden til Kunder med en Gratis Konto.
3.6. Opgradering og nedgradering af konto
3.6.1. Din konto kan opgraderes og nedgraderes via ”Mit Onlime” på Hjemmesiden.
3.6.2. Ved opgradering forstås, at du ændrer dit gældende abonnement til et dyrere abonnement. Ved nedgradering forstås, at du ændrer dit gældende abonnement til et billigere abonnement.
3.6.3. Du kan til enhver tid opgradere din konto. Ved opgradering ophører dit gældende abonnement, og du modtager refusion af allerede betalt og ikke-anvendt abonnementsperiode, samtidig med at du køber et nyt abonnement med fuld abonnementsperiode mod betaling af fuld pris for det nye abonnement.
3.6.4. Du kan nedgradere din konto ved udløbet af abonnementsperioden for dit gældende abonnement i henhold til gældende opsigelsesvilkår. Nedgradering er betinget af, at du har nedbragt den samlede datamængde på din konto til den maksimale lagerkapacitet under dit nye abonnement, idet nedgraderingen ellers ikke træder i kraft.

4. ABONNEMENTSVILKÅR
4.1. Du kan tilkøbe yderligere lagerkapacitet og funktioner til Tjenesten ved at købe et abonnement.
4.2. Abonnementerne er overordnet opdelt i nedenstående typer:
 (i) Personlig (til private)
 (ii) Familie (til private)
 (iii) Erhverv
4.3. Ovennævnte abonnementer, herunder vilkår, indhold, varighed mv., er beskrevet på Hjemmesiden under www.onlime.dk/priser.

5. PRISER PÅ HJEMMESIDEN
5.1. Priser på Hjemmesiden for ”Personlig” og ”Familie” fremgår inklusive moms.
5.2. Priser på Hjemmesiden for ”Erhverv” fremgår eksklusive moms.

6. KØB AF ABONNEMENT OG BETALING
6.1. Abonnementer kan bestilles på Hjemmesiden.
6.2. Inden du afgiver en endelig ordre på Hjemmesiden, vises ordrens indhold, herunder abonnementstypen, varighed, beskrivelse og den totale pris inklusive moms.
6.3. Ved afgivelse af en ordre indgår du og Onlime en bindende aftale om Onlimes levering af og din betaling for det bestilte abonnement.
6.4. Ved afgivelse af en ordre, skal du foretage betaling på Hjemmesiden. Onlime modtager betaling med Dankort, Visa, Mastercard og MobilePay. Betalingen gennemføres samtidig med afgivelse af ordren. Efter betalingens gennemførelse modtager du en faktura/kvittering pr. e-mail.
6.5. Alle betalinger trækkes i Danske Kroner (DKK).

7. FORTRYDELSESRET
7.1. Forbrugere har fortrydelsesret efter de til enhver tid gældende lovregler. I tillæg hertil tilbyder vi en fortrydelsesret til alle Kunder i henhold til vilkårene i dette pkt. 7.
7.2. Fortrydelsesretten er på 14 dage startende fra den dag, hvor abonnementet blev bestilt.
7.3. Ved udøvelse af fortrydelsesretten skal du inden for fortrydelsesfristen give Onlime meddelelse herom, der skal sendes til kundeservice@onlime.dk eller pr. brev til Onlimes adresse. Kunder, der er forbrugere, kan vælge at benytte standardfortrydelsesformularen, der findes i bunden af disse Brugerbetingelser.
7.4. Du kan ikke udøve din fortrydelsesret ved blot at nægte brug af abonnementet uden samtidig at give Onlime meddelelse.
7.5. Ved udøvelse af fortrydelsesretten har du krav på tilbagebetaling af den købesum, som du har betalt for abonnementet.
7.6. Vi foretager tilbagebetaling uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter modtagelse af Kundens meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten.
7.7. Tilbagebetalingen sker med samme betalingsmiddel, som Kunden benyttede ved købet, medmindre andet er aftalt.

8. HENVISNINGSRABAT
8.1. Kunder (”Henviseren”) med abonnementet "Personlig" og/eller "Familie" modtager en rabat på Tjenesten (”Henvisningsrabat”) ved at henvise andre personer (”Henviste Kunde”) til Onlime i overensstemmelse med vilkårene i dette pkt. 8. Henviseren kan henvise andre til Onlime via sin unikke og personlige henvisningsside. Linket til denne fremgår under ”Mit Onlime” på Hjemmesiden.
8.2. Følgende betingelser skal være opfyldt for at være berettiget til en Henvisningsrabat
 (i) Henviseren er ikke en erhvervsdrivende,
 (ii) Den Henviste Kunde skal tilmelde sig via Henviserens personlige henvisningsside,
 (iii) Henviseren og den Henviste Kunde skal være bosiddende i samme land på tidspunktet for den Henviste Kundens opfyldelse af ovennævnte pkt. (ii),
 (iv) Den Henviste Kunde må ikke tidligere have været Kunde hos Onlime, og
 (v) Henviseren har ikke overforfaldne betalingsforpligtelser over for Onlime på tidspunktet for den Henviste Kundens opfyldelse af ovennævnte pkt. (ii).
8.3. Henvisningsrabatten afregnes til Henviseren pr. Henviste Kunde som følger:
 (i) Henvisningsrabatten registreres og gennemføres ved den Henviste Kundes køb af og betaling for et abonnement hos Onlime.
 (ii) Henvisningsrabatten tilføjes Henviserens abonnement og gælder for fremtidige opkrævninger fra Onlime til Henviseren, forudsat både Henviseren og den Henviste Kunde har et aktivt og betalt abonnement hos Onlime. Hvis den Henviste Kunde opsiger sit abonnement hos Onlime, bortfalder henvisningsrabatten relateret til den pågældende Henviste Kunde.
 (iii) Den gældende rabatsats fremgår på Mit Onlime og på https://onlime.dk/ henvis.
8.4. Henvisningsrabatten er personlig og kan ikke overdrages.
8.5. Henvisningsrabatten ophører ved Henviserens opsigelse af sit abonnement.
8.6. Uanset pkt. 2.2, kan vi til enhver tid, uden varsel og uden Henviserens ret til kompensation, ændre eller annullere Henvisningsrabatten. Vi påtager sig ikke ansvar for nogen form for tekniske unøjagtigheder eller skriftlige fejl vedrørende Henvisnings- rabatten. Vi kan til enhver tid, uden varsel og uden Henviserens ret til kompensation, lukke en konto og/eller tilbagekalde krediteret rabat ved mistanke om svigagtig aktivitet.

9. LICENS OG IMMATERIELLE RETTIGHEDER
9.1. Anvendelse af Tjenesten kræver, at du anvender et program (”Software”), der tilgås via Hjemmesiden, og/eller der installeres på computere og mobilenheder.
9.2. Vi giver dig en begrænset, ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig, personlig og genkaldelig licens til at bruge Softwaren til det formål, som følger af Softwarens beskrivelse og natur. Licensen gælder, indtil din konto ophører.
9.3. Du overtager ingen immaterielle rettigheder, ophavsrettigheder eller andre rettigheder ud over den brugsret, der medfølger en licens.
9.4. Du har ikke ret til at kopiere, integrere, benytte, kombinere, videregive, foretage reverse engineering, eller på anden måde (mis)bruge eller krænke rettigheder relateret til Softwaren tilhørende Onlime og/eller den tredjemand, som Onlime afleder sine rettigheder fra.
9.5. Enhver krænkelse af rettigheder relateret til Softwaren eller anden overtrædelse af bestemmelser i dette afsnit kan medføre erstatningsansvar og retsforfølgelse, herunder nedlæggelse af fogedforbud, samt at licensen ophæves.

10. ÆNDRINGER I KUNDENS OPLYSNINGER
10.1. Du har til enhver tid pligt til at holde dine oplysninger opdateret, som er nødvendige til at levere Tjenesten. Det er oplysninger så som e-mailadresse, navn, adresse og telefonnummer.
10.2. Du alene er ansvarlig for eventuelle omkostninger og tab relateret til forkert eller manglende opdatering af dine oplysninger, herunder omkostninger forbundet med tabt information om abonnementsfornyelse.

11. TEKNISKE KRAV TIL BRUG AF TJENESTEN
11.1. Anvendelse af Tjenesten kræver en kompatibel computer eller mobilenhed med internetadgang. Se flere informationer om tekniske krav på denne side.
11.2. Tjenesten kan omfatte visse meddelelser, herunder service- og administrative meddelelser, der betragtes som en del af abonnementet og derfor ikke kan fravælges.
11.3. Du er ansvarlig for at huske dine adgangskoder og behandle disse fortroligt. Du er eneansvarlig for enhver aktivitet, der udføres under din konto og dit abonnement.

12. FAIR OG ACCEPTABEL BRUG
12.1. Kunder med abonnementet “Personlig” må bruge Tjenesten til normalt og individuelt brug i overensstemmelse med abonnementsbeskrivelsen på Hjemmesiden.
12.2. Abonnementet "Personlig" har ubegrænset lagringsplads. Hvis Kundens lagring overstiger 5 TB, vil båndbredden blive reduceret forholdsvist til det overstegne forbrug. Se mere om dette i denne artikel.
12.3. Kunder med abonnementet "Familie" må bruge tjenesten til normalt privat brug i overensstemmelse med abonnementsbeskrivelsen på Hjemmesiden.
12.4. Generelle begrænsninger
12.4.1. Begrænsninger på båndbredde og antallet af api-opkald kan forekomme.
12.5. Levering af support fra Onlime til Kunden, som ikke relaterer sig direkte til Tjenesten, afregnes efter Onlimes faste timepriser, der fremgår på Hjemmesiden.
12.6. Misbrug
12.6.1. Følgende kan betragtes som misbrug af Tjenesten:
 (i) Hvis en Kundes samlede lagringsplads og netværksbrug overstiger den normale brug af en gennemsnitlig Kunde,
 (ii) Hvis Tjenesten bruges til andet end abonnementets intention (f.eks. hvis abonnementet ”Personlig” anvendes af flere end 1 person, eller hvis abonnementet ”Personlig” eller ”Familie” anvendes i erhvervsmæssig forbindelse),
 (iii) Helt eller delvist videresalg, udleje, viderelicensering eller anden overførsel af brugerkonto eller abonnement, herunder gemme data for tredjemand på Kundens konto, og/eller dele adgangskoder med tredjemand,
 (iv) Opbevaring og/eller distribution af data i Tjenesten, som overtræder norske eller danske love og regler, herunder lovgivning om privatlivets fred og ophavsret, børnepornografi og andet ulovligt indhold, og/eller
 (v) Anvendelse af Tjenesten til ulovlige aktiviteter.
12.6.2. Misbrug af Tjenesten udgør en ophævelsesgrund, med den konsekvens at vi kan ophæve dit abonnement, slette din konto og din data i Tjenesten. Inden ophævelsen vil altid kontakte dig.

13. SÆRLIGE VILKÅR FOR ERHVERVSDRIVENDE
13.1. For abonnementet ”Erhverv” gælder særlige betingelser som angivet i dette pkt. 13.
13.2. Kunden skal udpege en kontoadministrator, der på vegne af Kunden er ansvarlig for følgende:
 (i) Oprettelse af medlemmer under erhvervskontoen ved at indtaste e-mailadresser og navn for hvert medlem. Det er Kunden, der er ansvarlig for medlemmernes brug af Tjenesten,
 (ii) Føre kontrol med og har kontrol med alle medlemskonti,
 (iii) Sikre, at lagerkapaciteten af medlemmer forhøjes eller nedsættes efter behov,
 (iv) Tilføje eller fjerne individuelle konti efter behov, og/eller
 (v) Opsige erhvervskontoen og/eller ændre abonnementet. Sådanne ændringer vil gælde fra udgangen af indeværende abonnementsperiode. Opsigelsen vil slette alle filer øjeblikkeligt.
13.3. Kontoadministratoren har ikke adgang til data gemt på medlemmernes konti. Kontoadministratoren har adgang til læsning af aktivitet på medlemmernes konti, og dermed fil- og mappenavne inklusiv overførte filer og andre detaljer om kontoaktivitet.
13.4. Alene medlemmer kan få adgang til egen data. Det er muligt for medlemmer at dele data og filer gemt på deres konti.

14. FORNYELSE AF OG KUNDENS OPSIGELSE AF ABONNEMENTER
14.1. Dagen efter udløbet af en abonnementsperiode (”Fornyelsesdagen”), fornyes abonnementet med en tilsvarende abonnementsperiode, medmindre abonnementet er opsagt i overensstemmelse med opsigelsesvilkårene. Du har en fortrydelsesret på 14 dage startende fra Fornyelsesdagen i henhold til vilkårene under pkt. 7.
14.2. På Fornyelsesdagen faktureres du for fornyelsen. Betalingen gennemføres automatisk via det tilknyttet kort eller anden betalingsmetode. Hvis den automatiske betaling mislykkes, informeres Kunden om dette via e-mail.
14.3. Din opsigelse af et abonnement skal ske senest 24 timer før Fornyelsesdagen, når dette gøres via Mit Onlime under ”Opsigelse”. Din opsigelse af et abonnement på anden vis, herunder via e-mail, telefon eller chat, skal ske senest 7 dage før Fornyelsesdagen.
14.4. Du kan mod betaling af et opsigelsesgebyr på DKK 400 inklusive moms ekstraordinært opsige sit abonnement uden for Brugerbetingelsernes almindelige opsigelsesfrister og din fortrydelsesret. Ved ekstraordinær opsigelse modtager du refusion af betalt købesum for den resterende del af abonnementsperioden fratrukket opsigelsesgebyret.
14.5. Dine data og filer slettes efter udløbet af abonnementsperioden. Vi sletter brugerdata senest 90 dage efter opsigelse af abonnement eller brugerkonto.

15. FORBRUGERES EKSTRAORDINÆRE OPSIGELSE AF ABONNEMENTER
15.1. Forbrugere kan i overensstemmelse med forbrugeraftalelovens § 28 opsige abonnementer med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, når der er gået 5 måneder efter abonnementsaftalens indgåelse, forudsat betingelserne i forbrugeraftale- lovens § 28 er opfyldt.
15.2. Opsigelse efter pkt. 15.1 skal ske skriftligt til Onlime. Manglende betaling udgør ikke opsigelse.
15.3. Har forbrugeren betalt for en abonnementsperiode, som ligger efter tidspunktet for aftalens ophør ifølge opsigelsen, vil forbrugeren modtage tilbagebetaling for denne abonnementsperiode. Tilbagebetalingen sker til et kontonummer eller til et kreditkort oplyst af forbrugeren. Tilbagebetalingen opgøres efter den på opsigelsestidspunktet gældende pris for det pågældende abonnement.

16. ONLIMES OPSIGELSE OG/ELLER OPHÆVELSE
16.1. Vi kan opsige en Gratis Konto, der har været inaktiv i en periode på et år eller længere. I dette tilfælde vil du forinden modtage en e-mail herom.
16.2. Vi kan afvise, suspendere, stoppe eller ophæve leveringen af og/eller din brug af Tjenesten, hvis du ikke overholder Brugerbetingelser, herunder ved misbrug af Tjenesten. Hvis vi suspenderer og/eller ophæver Tjenesten, gives du en frist til at downloade og/eller flytte sine filer fra Tjenesten.
16.3. Medmindre der er tale om særligt alvorlige forhold, vil vi sende dig en skriftlig advarsel, inden vi suspenderer og/eller ophæver Tjenesten.
16.4. Hvis Tjenesten ophæves som følge af dine forhold, vil der ikke ske tilbagebetaling for en eventuel resterende del af abonnementsperioden.
16.5. Vi kan opsige en dit abonnement med 30 dages varsel til udgangen af en abonnementsperiode.

17. FLYTNING AF DATA
17.1. Vi er berettiget til løbende at ændre, forbedre og opdatere Tjenesten, forudsat det ikke medfører en forringelse af Tjenesten.
17.2. Vi er berettiget til at flytte dine data fra en server og/eller cloud løsning til en anden server og/eller cloud løsning, forudsat at det sker med et varsel på mindst 1 måned, og forudsat at flytningen ikke medfører en forringelse af den Tjeneste, som du har betalt for.

18. MANGLER OG REKLAMATIONSRET
18.1. Dansk rets almindelige regler om mangler og reklamation finder anvendelse på køb hos Onlime.
18.2. Manglende overholdelse af reklamationsfrister medfører, at Kunden fortaber sin reklamationsret.
18.3. Ved reklamationer skal manglen beskrives og i nødvendigt omfang dokumenteres. Onlime kan afvise en reklamation, hvis Kunden - trods opfordringer - ikke leverer de nødvendige oplysninger for at behandle reklamationen.

19. BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER
19.1. I forbindelse med Onlimes levering af Tjenesten, kan det være nødvendigt indsamle, opbevare og behandle visse personoplysninger om Kunden eller en repræsentant for Kunden.
19.2. Onlime indsamler, opbevarer og behandler alene de personoplysninger, der er nødvendige for levering af Tjenesten, og som primært omfatter navn, adresse og kontaktoplysninger.
19.3. Onlime tager datasikkerhed og forsvarlig beskyttelse af personoplysninger alvorligt. I Onlimes privatlivspolitik, der findes på Hjemmesiden, fremgår, hvordan Onlime indsamler, opbevarer og behandler personoplysninger. Tavshedspligt
19.4. Onlime iagttager ubetinget tavshed med hensyn til alle oplysninger vedrørende Kunden og dennes personoplysninger, som Onlime modtager.
19.5. Onlime kan bruge underleverandører i forbindelse med levering af Tjenesten og driften af Hjemmesiden. Onlime er ansvarlig for og sikrer, at eventuelle underleverandører er underlagt tavshedspligt og alene modtager fortrolige oplysninger, når det er nødvendigt.

20. KUNDENS ANSVAR VED BRUG AF TJENESTEN
20.1. Kunden må ikke anvende Tjenesten til ulovlige aktiviteter eller til aktiviteter, der krænker eller skader Onlimes rettigheder eller tredjemandsrettigheder.
20.2. Kunden må ikke uploade spyware eller nogen anden form for skadelig software til Tjenesten. Kunden er ansvarlig for at vedligeholde og beskytte sine filer.

21. ANSVARSFRASKRIVELSE
21.1. Onlime kan ikke pålægges ansvar for fejl, afbrydelser, forstyrrelser, reparation, fejl ved opdatering eller vedligeholdelse af Tjenesten, herunder Hjemmesiden.
21.2. Onlime kan ikke gøres ansvarlig for mangler ved, fejl, afbrydelser, forstyrrelser, reparation og lignende, som direkte eller indirekte skyldes tredjemand.
21.3. Onlime er ikke ansvarlig for og hæfter ikke for Kundens driftstab, avancetab, følgetab eller andre indirekte tab, som direkte eller indirekte skyldes Tjenesten eller Kundens brug af Tjenesten.
21.4. Onlime fraskriver sig ethvert ansvar for tab og skade relateret til datatab, datalækager, datatyveri, genskabelse af data og Kundens øvrige skader og tab relateret til Tjenesten.
21.5. Onlimes ansvar over for Kunden kan i ingen tilfælde overstige den købesum, som Kunden har betalt for Tjenesten.

22. FORCE MAJEURE
22.1. Onlime kan ikke pålægges ansvar for force majeure-lignende situationer og forhold, hvorved forstås forhold uden for Onlimes kontrol, herunder bl.a. men ikke begrænset til lovændringer, ændringer i tredjemands systemer, strejker og lockout, offentlige påbud, hacker-angreb, IT-trusler, og øvrige eksterne forhold der påvirker Tjenesten m.v.

23. GYLDIGHED
23.1. Hvis en eller flere bestemmelser i disse Brugerbetingelser måtte blive anset for ugyldige, umulig at håndhæve eller ikke-bindende, forbliver Kunden bundet af alle de øvrige bestemmelser. I sådanne tilfælde skal en erstattende bestemmelse med lignende effekt som den ugyldige eller ikke-bindende bestemmelse accepteres.

24. KLAGEADGANG FOR FORBRUGERE
24.1. Forbrugere, der ønsker at klage over et køb, skal kontakte Onlimes kundeservice på kundeservice@onlime.dk.
24.2. Forbrugere, der er uenig i Onlimes behandling af en klage, kan sende en klage til:
Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævne
Nævnenes Hus Toldboden 2
8800 Viborg www.naevneneshus.dk
24.3. Hvis en forbruger har bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan klagen sendes til EU-Kommissionens online klageportal via følgende link: http://ec.europa.eu/odr

25. LOVVALG OG VÆRNETING
25.1. Brugerbetingelserne og enhver aftale vedrørende Tjenesten er underlagt dansk ret.
25.2. Enhver tvist mellem Onlime og en Kunde vedrørende Tjenesten og/eller Brugerbetingelserne skal indbringes for domstolen i Onlimes værneting på tidspunktet for retssagens indledning.

Standardfortrydelsesformular
Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende.
Til:
Rauff & Ditlev I/S
CVR-nr. 34633215
Jernbanegade 75
5500 Middelfart
E-mail: kundeservice@onlime.dk
Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købsaftale om følgende varer/tjenesteydelser:
Bestilt følgende dato: Modtaget følgende dato:
Forbrugerens navn: Forbrugerens adresse:
Forbrugerens underskrift (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)
Dato:
_____________________